ASSOCIATION OF MEAT PROCESSORS

Bulgaria Shipchenski prohod blvd, bl. 240, entr. A, floor 3, flat 6 , Sofia, Bulgaria
Сихре

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АМБ) е сдружение с нестопанска цел, което обединява фирми от месния бранш и защитава техните законови интереси. За своята дейност АМБ е удостоявана с редица награди – за най-успешен браншови съюз, за убедителни постижения в областите съюзен мениджмънт и услуги за членовете, за системна дейност и постигнати конкретни резултати при обучението на български фирми за работа в конкурентна среда и др.

Със своите около 120 фирми членове, АМБ продължава да е най-големият и единствен браншови съюз в областта на месната индустрия в страната.  Основните цели, които си поставя са свързани с издигане престижа на бранша пред обществото и подкрепа на членовете в областта на технологията, безопасността на храните, техниката, научните постижения и маркетинга, партньорство с държавната администрация при изготвяне на нормативни документи и др.

Услугите, които предоставя АМБ на своите членове могат да се обобщят в следните аспекти: изготвяне и издаване на специализирана литература, ръководства, наръчници и „Бюлетин за месото“; организиране на обучения; консултантска дейност; изготвяне на документация на фирмите по системите за безопасност на храните и документация за акредитация; организиране на участия в панаири и изложения в страната и чужбина; лобиране и т.н.

В продължение на повече от 24 години Асоциацията подпомага участието на фирмите от бранша в различни изложения – както в страната, така и в чужбина. АМБ организира най-голямото международно специализирано изложение в България - МЕСОМАНИЯ, което  в последните 13 години се провежда в Интер Експо Център.

Международно признание за Асоциация на месопреработвателите в България е членството и от 1998г. в Европейската асоциация на месопреработвателите (CLITRAVI), а от  2004 г. и в Съюза на търговците на живи животни и месо в Европа (UECBV) и участието и в различни форуми, организирани от тях и Европейската Комисия.

Контакти

+359 2 971 26 71
+359 2 973 30 69
office@amb-bg.com
www.amb-bg.com

Features