ASSOCIATION OF MEAT PROCESSORS

Bulgaria Shipchenski prohod blvd, bl. 240, entr. A, floor 3, flat 6 , Sofia, Bulgaria
1
C 1; D 1
SIHRE

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АМБ) е сдружение с нестопанска цел, което обединява фирми от месния бранш и защитава техните законови интереси. За своята дейност АМБ е удостоявана с редица награди – за най-успешен браншови съюз, за убедителни постижения в областите съюзен мениджмънт и услуги за членовете, за системна дейност и постигнати конкретни резултати при обучението на български фирми за работа в конкурентна среда и др.

Мисия

Със своите около 130 фирми членки АМБ продължава да е най-големия и единствен браншови съюз в областта на месната промишленост в страната.  Основните цели, които си поставя са свързани с издигане престижа на професията пред обществото и постигане на професионално единство, информационно обслужване и подкрепа на членовете в областта на технологията, техниката, научните постижения и маркетинга, партньорство с държавните органи при изготвяне на нормативни документи и др.

Услугите, които предоставя АМБ на своите членове могат да се обобщят в следните аспекти: лобиране; организиране на обучения по различни теми с цел подобряване на квалификацията на персонала в предприятията; консултантска дейност и изготвяне на документация по Добри практики, НАССР, системи за проследяемост, етикетиране и изчисляване на енергийната стойност на месните продукти, изготвяне на  документация за акредитация; организиране на участия в панаири и изложения в страната и чужбина и други.

Издателска дейност

•         АМБ издава 2 пъти месечно специализиран електронен „Бюлетин за месото“, който достига до над 1000 абонати;

•         Има повече от 20 издания на специализирана литература;

•         7 ръководства за прилагане на новите законодателни актове.

Изложения

В продължение на повече от 21 години Асоциацията организира участието на фирми  месопреработватели и съпътстващи тяхната дейност в различни изложения – както в страната, така и в чужбина.

От 22 години АМБ организира най-голямото международно специализирано изложение в България, МЕСОМАНИЯ, а от 11 последователни години то се провежда в Интер Експо Център.

Международна дейност

АМБ е международно призната организация, членуваща в Европейската организация на месопреработвателите / CLITRAVI / от 1998 г. и в Съюза на търговците на живи животни и месо в Европа / UECBV / от 2004 г. В качеството си на техен член АМБ участва в различни форуми, конференции, работни групи и други.

Contact

+359 2 971 26 71
+359 2 973 30 69
office@amb-bg.com
www.amb-bg.com

Features