UNIVERSITY OF FORESTRY

Bulgaria Sofia, 10, Kliment Ohridski Blvd.
Meatmania

Лесотехнически университет

Лесотехнически университет – София e държавно висше училище и провежда държавната политика за развитие на висшето образование и наука в Република България в един уникално съчетан комплекс от специалности, свързани с управлението, стопанисването и технологичното осигуряване при ползването на природните ресурси, продукти и услуги.

Лесотехнически университет е национално утвърден образователно-научен център, призван да осигурява висококвалифицирани специалисти с висше образование, както и да развива научно-изследователска и внедрителска дейност в областите на професионалните направления Горско стопанство, Общо инженерство, Науки за земята, Ветеринарна медицина, Растениевъдство, Растителна защита, Туризъм, Администрация и управление.

Факултет по Ветеринарна медицина

Факултетът по Ветеринарна медицина на Лесотехнически университет обучава студенти по специалността „Ветеринарна медицина“, включена в класификатора на областите на висше образование и професионалните направления в Република България, и според държавните изисквания, съгласувани с Директива на Европейската комисия за образование и признаване на професионална квалификация 36/2005 и допълнителната Дириктива на Европейския съюз 55/2013, както и акредитирани учебен план и учебни програми според българското законодателство.

Основна цел на Факултета по ветеринарна медицина е да се подготвят ветеринарни лекари с магистърска степен на обучение, способни да работят в диагностично-лечебната област на ветеринарномедицинската професия, в експертната дейност за контрол и безопасност на храните, в научноизследователския сектор, в административно-организационната и законотворческа функция и в други стопански, както държавни, така и частни сектори, изискващи компетентност от ветеринарномедицинско естество.

Участието на Лесотехнически университет и Факултета по Ветеринарна медицина в това изложение е в изпълнение на Дейност 2Популяризиране на научните изследвания в областта на управлението и устойчивото използване на биологичните ресурси.“ по Проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Contact

02/9625997
02/862 28 30
www.ltu.bg

Features